മിഷന്‍ ഘടന

  • അധ്യക്ഷന്‍ : മുഖ്യമന്ത്രി
  • സഹ അധ്യക്ഷന്‍ :  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി
  • ഉപ അധ്യക്ഷന്‍ : ധനകാര്യം ഭവന നിര്‍മ്മാണം, സാമൂഹിക നീതി, വൈദ്യുതി, ജല വിഭവം, തൊഴില്‍, പട്ടിക ജാതി-പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വികസനം, മത്സ്യബന്ധനം എന്നീ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാര്‍
  • പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവ് : പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
  • മിഷന്‍ സെക്രട്ടറി : തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി
  • മിഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍ : ചീഫ് സെക്രട്ടറി