ലൈഫ്‌ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭവന പദ്ധതി - ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കുള്ള ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്‌ പോളിസി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ വിതരണം - ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങലുടെ തനത്‌ ഫണ്ടില്‍ നിന്നും തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന്‌ അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ്‌ പുൂറപ്പെട്ടവി

Posted on Wednesday, February 24, 2021

 ലൈഫ്‌ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭവന പദ്ധതി - ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കുള്ള ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്‌ പോളിസി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ വിതരണം - ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങലുടെ തനത്‌ ഫണ്ടില്‍ നിന്നും തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന്‌ അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ്‌ .