ലൈഫ് മിഷൻ-സംസ്ഥാന ആഫീസിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ടന്റിനെ നിയമിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ്

Posted on Friday, March 12, 2021

ലൈഫ് മിഷൻ-സംസ്ഥാന ആഫീസിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ടന്റിനെ നിയമിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ്