ലൈഫ് മിഷൻ - ഒന്നാം ഘട്ടം - പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണം - പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് - 16.12.2021