ലൈഫ് മിഷൻ - ഒന്നാം ഘട്ടം - പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണം - പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട്

Posted on Saturday, June 19, 2021

ലൈഫ് മിഷൻ - ഒന്നാം ഘട്ടം - പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണം - പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട്