12-02-2018 ന് പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത

 9-2-2018 ന് മനോരമ പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത