നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി യോഗതീരുമാനം- 22.02.2017- 6th SLEC- CS