വിലാസം

നവകേരളം കര്‍മപദ്ധതി,

ബി.എസ്.എന്‍.എല്‍. ഭവന്‍, മൂന്നാം നില,

ഉപ്പളംറോഡ്, സ്റ്റാച്യു, തിരുവനന്തപുരം 695001

ഫോണ്‍: 0471 2335524
ഇമെയില്‍: lifemissionkerala@gmail.com