വിലാസം

ലൈഫ് മിഷന്‍,
രണ്ടാം നില, പി.ടി. സി. ടവര്‍,
എസ്. എസ്. കോവില്‍ റോഡ്‌, തമ്പാനൂര്‍,
തിരുവനന്തപുരം, 695001
ഫോണ്‍: 0471 2335524
ഇമെയില്‍: lifemissionkerala@gmail.com