ലൈഫ് മിഷൻ- രണ്ടാം ഘട്ടം -ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവനനിർമ്മാണം - പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട്

Posted on Saturday, June 19, 2021


ലൈഫ് മിഷൻ- രണ്ടാം ഘട്ടം -ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവനനിർമ്മാണം  - പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട്