ലൈഫ് മിഷൻ - മൂന്നാം ഘട്ടം - ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ പുനരധിവാസം -ഭൂമി വാങ്ങിവന്ന ഗുണഭോകതാക്കളുടെ ഭവനനിർമ്മാണം - പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട്

Posted on Saturday, June 19, 2021

 ലൈഫ് മിഷൻ - മൂന്നാം ഘട്ടം - ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ പുനരധിവാസം -ഭൂമി  വാങ്ങിവന്ന ഗുണഭോകതാക്കളുടെ ഭവനനിർമ്മാണം  - പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട്