ശ്രീമതി രമ്യ പി.പി, പൂക്കാട് ഹൗസ്, ഏങ്ങണ്ടി പി.ഒ, വടക്കുമുറി, തൃശ്ശൂർ നെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുടെ 2020 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് .

Posted on Friday, November 18, 2022

ശ്രീമതി രമ്യ പി.പി, പൂക്കാട് ഹൗസ്, ഏങ്ങണ്ടി പി.ഒ, വടക്കുമുറി, തൃശ്ശൂർ നെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുടെ 2020 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് .