ധനകാര്യ വകുപ്പ് -നിയോജകമണ്ഡല ആസ്തി വികസന പദ്ധതി -ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ നിയോജകമണ്ഡല ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനായി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചു