2107 ൽ തയാറാക്കിയ ഗുണഭോതൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാൻ കഴിയാതെ പോയ അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പുതിയ പട്ടിക തയാറാകുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ

Posted on Monday, July 27, 2020

2107 ൽ തയാറാക്കിയ ഗുണഭോതൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാൻ കഴിയാതെ പോയ അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പുതിയ പട്ടിക തയാറാകുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ