Fishermen as Beneficiary After First Appeal as on 01 Nov 2017

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആയ   ഗുണഭോക്താക്കൾ (as on 01 -11 -2017 )
ജില്ല   ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ   ഭൂമിയുള്ള  ഭവനരഹിതർ   ആകെ  
Xncph\´]pcw  4885 742 5627
Be¸pg  1548 1029 2577
sImÃw  1680 295 1975
FdWmIpfw  1419 468 1887
ae¸pറം 832 318 1150
tImgnt¡mSv  844 190 1034
XrÈqÀ  741 268 1009
ImkÀtKmUv  614 111 725
I®qÀ  551 47 598
tIm«bw  149 212 361
]me¡mSv  114 57 171
CSp¡n  68 41 109
]¯\wXn«  48 20 68
hb\mSv  23 14 37
ആകെ   13516 3812 17328