ബഹു : മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 13.07.2017 -ൽ കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്സ്