മാധ്യമ വാര്‍ത്തകള്‍

2017 ലെ ലൈഫ് മിഷൻ  ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയ അര്‍ഹരായവരുടെ ഗുണഭോകൃത പട്ടിക തയാറാക്കൽ - പോർട്ടൽ യൂസർ ഗൈഡ്