മാധ്യമ വാര്‍ത്തകള്‍

ലൈഫ് വീടുകൾ  പൂർത്തീകരിക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ - കോഴിക്കോട്  ജില്ല

2017 ലെ ലൈഫ് മിഷൻ  ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയ അര്‍ഹരായവരുടെ ഗുണഭോകൃത പട്ടിക തയാറാക്കൽ - പോർട്ടൽ യൂസർ ഗൈഡ്