തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്‌ - ലൈഫ്‌ ഭവന പദ്ധതി ശ്രീമതി. ജയന്തി, ശ്രീമതി. ചന്ദ്രിക, ശ്രീമതി ശകുന്തള, എന്നിവര്‍ക്ക്‌ കുടുംബങ്ങളുടെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്‌ ധനസഹായം നല്‍കുന്നതിന്‌

Posted on Monday, June 28, 2021

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്‌ - ലൈഫ്‌ ഭവന പദ്ധതി ശ്രീമതി. ജയന്തി, ശ്രീമതി. ചന്ദ്രിക, ശ്രീമതി ശകുന്തള, എന്നിവര്‍ക്ക്‌ കുടുംബങ്ങളുടെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്‌ ധനസഹായം നല്‍കുന്നതിന്‌