ശ്രീ ലിജേഷ് @ രാമു എന്ന കീഴടങ്ങപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റിന്റയ് പുനരധിവാസത്തിന് ലൈഫ്മിഷൻ സ്കീമിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുമതി

Posted on Friday, June 17, 2022

ശ്രീ ലിജേഷ് @ രാമു എന്ന കീഴടങ്ങപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റിന്റയ് പുനരധിവാസത്തിന് ലൈഫ്മിഷൻ സ്കീമിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി- ഉത്തരവ്