മനസ്സോടിത്തിരി മണ്ണ് ക്യാമ്പയിൻ ഭാഗമായി ലഭ്യമാകുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉപയുക്തത സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ