പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിളയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒടുപാറ ലക്ഷം വീടു കോളനിയിലെ 24 കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ഭവന നിർമ്മാണം പ്രോജക്ട് ആയി നടപ്പാക്കാൻ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് 

Posted on Tuesday, February 28, 2023

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിളയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒടുപാറ ലക്ഷം വീടു കോളനിയിലെ 24 കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ഭവന നിർമ്മാണം പ്രോജക്ട് ആയി നടപ്പാക്കാൻ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ്