ലൈഫ്‌ മിഷൻ- ജില്ലാ മിഷന്‍ കോഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ തസ്തികകളിലേക്ക്‌ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ ഗസറ്റഡ്‌ ഓഫീസര്‍ തസ്തികയില്‍ ജോലിനോക്കുന്ന ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയില്‍ അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു

Posted on Tuesday, May 16, 2023

sse^v anj³ {]hÀ¯\§Ä IqSpX Imcy£aam¡p¶Xnsâ `mKambn PnÃm anj³ tImþHmÀUnt\äÀamsc A\y{Xtkh\ (sU]yqt«j³)  hyhØbn \nban¡s¸Sp¶Xn\v At]£ £Wn¨psImÅp¶p.