രണ്ടാം ഘട്ടം - ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർ -പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് -ഫിഷറീസ് -10.02.2020