ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവിലയും രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസും ഒഴിവാക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

Posted on Wednesday, February 19, 2020

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവിലയും രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസും ഒഴിവാക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്