ലൈഫ് മിഷൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കോർഡിനേറ്ററുടെ ഔദോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി 2016 ലോ അതിനുശേഷമോ ഉള്ള ടാക്സി രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കാർ ഉടമകളിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Posted on Wednesday, March 4, 2020

ലൈഫ് മിഷൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കോർഡിനേറ്ററുടെ ഔദോഗിക
ആവശ്യങ്ങൾക്കായി 2016 ലോ അതിനുശേഷമോ ഉള്ള ടാക്സി രജിസ്ട്രേഷനുള്ള
കാർ ഉടമകളിൽ നിന്നും  ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.