കൊല്ലം ജില്ലാ ലൈഫ് മിഷൻ ഓഫീസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ടാക്സി പെർമിറ്റുള്ള കാർ (ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ ) വാടകയ്ക്കു നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ / വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സീൽ ചെയ്ത ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു

Posted on Tuesday, March 10, 2020


കൊല്ലം ജില്ലാ ലൈഫ് മിഷൻ  ഓഫീസിന്റെ  ആവശ്യങ്ങൾക്കായി  ടാക്സി പെർമിറ്റുള്ള കാർ (ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ ) വാടകയ്ക്കു  നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ / വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സീൽ ചെയ്ത ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു