2017 ലെ ലൈഫ് മിഷന്‍ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും വിട്ടുപോയ അര്‍ഹരായവരുടെ ഗുണഭോകൃത പട്ടിക തയാറാക്കൽ പ്രവർത്തന സഹായി ‍

Posted on Thursday, July 30, 2020

2017 ലെ ലൈഫ് മിഷന്‍ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും വിട്ടുപോയഅര്‍ഹരായവരുടെ ഗുണഭോകൃത പട്ടിക തയാറാക്കൽ പ്രവർത്തന സഹായി .