ഈ നല്ല മനസ് സമൂഹത്തിന് മാതൃക: സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ലൈഫ് പദ്ധതിയില്‍ വീടൊരുക്കാന്‍ 30 ലക്ഷത്തോളം സ്ഥലം വിട്ടു നല്‍കി കുടുംബത്തിന്‍റെ സന്മനസ്സ്

Posted on Saturday, March 17, 2018

സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ലൈഫ് പദ്ധതിയില്‍ വീടൊരുക്കാന്‍ 30 ലക്ഷത്തോളം സ്ഥലം വിട്ടു നല്‍കി കുടുംബത്തിന്‍റെ സന്മനസ്സ്