പുഴക്കൽ ബ്ലോക്ക് മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്

Posted on Saturday, March 17, 2018

പുഴക്കൽ ബ്ലോക്ക് മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്

പുഴക്കൽ ബ്ലോക്ക് മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2 വീടുകൾക്ക് മേൽക്കൂര പണിയാനുള്ള സാമഗ്രികൾ Spinners company നൽകിയത്, BDO യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുണഭോക്താവിന്റെ ഭവന നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു നൽകുന്നു15_03_2018