ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി യുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ചാത്തന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ അവരുടെ വിഹിതം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റിനു കൈമാറുന്നു.

Posted on Thursday, May 10, 2018

1_0.jpg