ലൈഫ് മിഷൻ-അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്-ഭവനനിർമ്മാണത്തിനുള്ള ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് ഹഡ്കോയിൽ നിന്നും തുക വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

Posted on Wednesday, February 24, 2021

ലൈഫ് മിഷൻ-അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്-ഭവനനിർമ്മാണത്തിനുള്ള ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് ഹഡ്കോയിൽ നിന്നും തുക വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്