ലൈഫ്‌ മിഷന്‍ പദ്ധതി - ലൈഫ്‌ ഭവന പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടാതെപോയ അര്‍ഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക തയ്യാറാക്കല്‍ - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പുതുക്കിയ പ്രവര്‍ത്തന കലണ്ടര്‍ അംഗീകരിച്ച്‌ ഉത്തരവ്‌

Posted on Wednesday, October 27, 2021

ലൈഫ്‌ മിഷന്‍ പദ്ധതി - ലൈഫ്‌ ഭവന പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടാതെപോയ അര്‍ഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക തയ്യാറാക്കല്‍ - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പുതുക്കിയ പ്രവര്‍ത്തന കലണ്ടര്‍ അംഗീകരിച്ച്‌ ഉത്തരവ്‌