പെരിങ്ങമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ലൈഫ് മാനദണ്ഡപ്രകാരം അർഹതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ അഞ്ചു കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനും തുടർ ഗഡുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകി -ഉത്തരവ്.

Posted on Friday, June 10, 2022

പെരിങ്ങമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ലൈഫ് മാനദണ്ഡപ്രകാരം അർഹതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ അഞ്ചു കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനും തുടർ ഗഡുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകി -ഉത്തരവ്.