തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പുളിമാത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ശ്രീമതി ഗീത.റ്റി അയിരൂർ വീട് കണ്ണമുക്കിന് ലൈഫ് മിഷൻ പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ്

Posted on Monday, February 20, 2023

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പുളിമാത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ശ്രീമതി ഗീത.റ്റി, അയിരൂർ വീട് കണ്ണമുക്കിന് ലൈഫ് മിഷൻ പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ്