കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തെൻമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ശ്രീ സലിം, സുനിമൻസിൽ, ഇടമൺ- ന് ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി പ്രകാരം ധന സഹായം നൽകുന്നതിന് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ്

Posted on Monday, February 20, 2023

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തെൻമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ശ്രീ സലിം, സുനിമൻസിൽ, ഇടമൺ- ന് ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി പ്രകാരം ധന സഹായം നൽകുന്നതിന് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ്