ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് - ലൈഫ് മിഷന്‍ സംസ്ഥാന ഓഫീസിലെ ഉപയോഗത്തിനായി Innova/Ertiga വാഹനം മാസവാടക കരാറില്‍ ആവശ്യമുണ്ട്.