ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ലിസ്റ്റിൽൽ നിന്നും വിട്ടുപോയ അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള തീയതി ദീർക്കിപ്പിച്ചു ഉത്തരവായി

Posted on Friday, August 14, 2020

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ലിസ്റ്റിൽൽ നിന്നും വിട്ടുപോയ അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള  തീയതി ദീർക്കിപ്പിച്ചു ഉത്തരവായി