ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി-ഹഡ്കോ പുനക്രമീകരിച്ച വായ്പ-ആഗസ്റ്റ് മാസം നൽകേണ്ട ത്രൈമാസപലിശ-തുക റിലീസ് സംബന്ധിച്ച്

Posted on Monday, August 24, 2020

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി-ഹഡ്കോ പുനക്രമീകരിച്ച വായ്പ-ആഗസ്റ്റ് മാസം നൽകേണ്ട ത്രൈമാസപലിശ-തുക റിലീസ് സംബന്ധിച്ച്