Beneficiary After First Appeal as on 01 Nov 2017

ആദ്യ  അപ്പീലിനു  ശേഷം  ഉള്ള യോഗ്യരായ  ഗുണഭോക്താക്കൾ (as on 01 -11 -2017 )
ജില്ല   ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ   ഭൂമിയുള്ള  ഭവനരഹിതർ   ആകെ  
തിരുവനന്തപുരം   55775 23802 79577
]me¡mSv  34890 21636 56526
sImÃw  37880 13983 51863
FdWmIpfw  37972 10117 48089
XrÈqÀ  35984 10694 46678
ae¸pdw  26801 14757 41558
CSp¡n  21789 15921 37710
Be¸pg  19588 12958 32546
tImgnt¡mSv  17435 9811 27246
tIm«bw  16464 6737 23201
ImkÀtKmUv  12359 7650 20009
hb\mSv  7748 6909 14657
I®qÀ 8841 4782 13623
ImkÀtKmUv 7881 3788 11669
BsI  341407 163545 504952