നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി യോഗതീരുമാനം- 24.01.2017- 5th SLEC- CS