നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി യോഗതീരുമാനം- 21.03.2017- 7th SLEC- CS