നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി യോഗതീരുമാനം- 05.10.2017- 10th SLEC- CS