ബഹു : മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 11.04.2018 -ൽ കൂടിയ ആറാമത്തെ യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്സ്