ബഹു : തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 26.04.2017 -ൽ കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്സ്