ലൈഫ് മിഷൻ 27.04.2017 -ന് വിവിധ നിർമ്മാണ കമ്പനികളെ/ ഏജൻസികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്തിയ ഏകദിന ശിൽപ്പശാലയുടെ റിപ്പോർട്ട്