ലൈഫ് മിഷൻ - ഭവനസമുച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഏജൻസികളുമായി 12.06.2017-ൽ നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്‌സ്