ബഹു:ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ ലൈഫ് മിഷൻ യോഗതീരുമാനങ്ങൾ