ബഹു:മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ ലൈഫ് മിഷൻ യോഗതീരുമാനങ്ങൾ