ബഹു:തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ ലൈഫ് മിഷൻ യോഗതീരുമാനങ്ങൾ