ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സുചിത്രയ്ക്ക് തൃക്കടീരീ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വരൂപിച്ച 30,000 രൂപ ധനസഹായം പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ. നാരായണൻകുട്ടി അവർകൾ സുചിത്രയ്ക്കു കൈമാറുന്നു.

Posted on Saturday, March 17, 2018

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സുചിത്രയ്ക്ക്  തൃക്കടീരീ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വരൂപിച്ച 30,000 രൂപ ധനസഹായം  പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ. നാരായണൻകുട്ടി അവർകൾ സുചിത്രയ്ക്കു കൈമാറുന്നു.

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സുചിത്രയ്ക്ക്  തൃക്കടീരീ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വരൂപിച്ച 30,000 രൂപ ധനസഹായം  പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ. നാരായണൻകുട്ടി അവർകൾ സുചിത്രയ്ക്കു കൈമാറുന്നു.