ലൈഫ് മിഷന്‍ കുടുംബശ്രീയുമായുള്ള സംയോജനം –ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഉപജീവനം /നൈപുണ്യ പരിശീലനം /ചെറുകിട സംരംഭം –സംബന്ധിച്ച്

Posted on Thursday, May 10, 2018

ലൈഫ് മിഷന്‍ കുടുംബശ്രീയുമായുള്ള സംയോജനം –ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഉപജീവനം /നൈപുണ്യ പരിശീലനം /ചെറുകിട സംരംഭം –സംബന്ധിച്ച്